LỐC THÉP- INOX CN:

- NHẬN LỐC ỐNG, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.

- NHẬN VE CHỎM CẦU, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN, ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI.

- NHẬN LỐC THÉP HÌNH, TÔN TỪ 2- 100 MM, ĐƯỜNG KÍNH KHỔ LỚN.